Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Douglas-hout.nl gevestigd te Ede KvK nummer 61171964.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie en betalingsvoorwaarden van Douglas-hout.nl akkoord gaat.

Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

 1.      Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q. koper; onder verkoper Douglas-hout.nl.
 2.      Website; Douglas-hout.nl en alle onderliggende pagina’s.
 3.      Bedenktijd; De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 4.      Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 1.      De aanbiedingen/acties die op de website zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de tijd dat deze op de website vermeld staan. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 2.      Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard, hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een artikel kan op details afwijken van de op de website getoonde foto's. Verkoper is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3.      Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offerten en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan afwijken.
 4.      De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.
 5.      Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 6.      Koopovereenkomsten worden gesloten na schriftelijke bevestiging door verkoper of via een bestelling op onze website

Artikel 4 Overeenkomst

 1.      De overeenkomst komt tot stand wanneer de koper een bestelling heeft afgerond, en verkoper de koper per email een orderbevestiging heeft gezonden.
 2.      Indien op verzoek van de koper door verkoper een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de koper deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en verkoper de koper per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de koper geaccepteerde offerte.
 3.      Bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de koper te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden, komt de overeenkomst tot stand na ontvangst door verkoper van een door de koper voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte.
 4.      Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper

Artikel 5 Levering en risico

 1.      Voor leveringen in Nederland brengt verkoper bezorgkosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling. Bezorgkosten zijn van toepassing zoals genoemd in ons artikel bezorgkosten.
 2.      Verkoper zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
 3.      Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt. Verkoper  bepaalt de wijze van verzending.
 4.      Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de koper zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt verkoper geen enkele verantwoording.
 5.      Levering op de Waddeneilanden en buitenland is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
 6.      Indien de koper niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten gelost voor risico van de koper op het overeengekomen afleveradres.

Artikel 6 Herroepingsrecht/Koop op afstand consumenten koper

 1.      Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de koper het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan verkoper te sturen. De koper ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door verkoper wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De koper dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan verkoper en tevens te omschrijven om welk product en/of producten het betreft.
 2.      Indien de koper besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de koper, verkoper behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de koper.
 3.      Indien de koper besluit het product en/of producten terug te sturen in verband met een klacht, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen.
 4.      Voorts behoeft verkoper uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

 •           het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (bijvoorbeeld op maat gezaagd en/of geschaafd hout)
 •           het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
 •           het product en/of de producten ongebruikt zijn
 •           het product en/of de producten schoon zijn
 •           het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze
  gemonteerd is en/of zijn geweest

Artikel 7 Aanvaarding, reclameren en garantie

 1.      De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde stuk tal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames over eventuele manco's of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, binnen 48 uur gemeld zijn via info@douglas-hout.nl
 2.      Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst door de koper bij de verkoper per e-mail te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen en vervallen de rechten van de koper.
 3.      Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom
 4.      Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 5.      Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 6.      Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. De verdere schadevergoedingsplicht voor Douglas-hout.nl, indien en zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 8 Producteigenschappen

 1.      Het door Douglas-hout.nl geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. Douglas hout valt in duurzaamheidsklasse III. Dit betekent dat een levensduur van 10- 15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie gegeven worden.

 

 

Artikel 9 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

 1.      Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen.
 2.      Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.
 3.      Afwijkingen in breedte, hoogte en lengte maten tot 1 cm wordt door Douglas-hout.nl als standaard afwijking toegepast.
 4.      Voor zover niet beschreven, bepalen de normale handelsgebruiken binnen de branche of er sprake is van een geringe afwijking.

Artikel 10 Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 3 maanden te verlengen, hetzij de koop te ontbinden. De verkoper kan de koop ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1.      De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van de door de verkoper als gevolg van de betreffende overeenkomst aan de koper geleverde zaken of de ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals ter zake van tekort schieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst of andere vorderingen tijdig zullen zijn voldaan.
 2.      Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
 3.      De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, evenals bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 4.      De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugneming recht.

Artikel 12 Betaling

 1.      Indien u via de website bestelt dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDeal..Na betaling wordt de bestelling verder afgerond.
 2.      Indien u een zakelijk account heeft en op rekening wilt bestellen is dat na interne goedkeuring en onder onze condities mogelijk.
 3.      Voor rekening van de koper zijn de inningskosten, welke steeds worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd de meerdere kosten welke voor koper ontstaan wanneer tot arbitrage of het instellen van een gerechtelijke procedure moet worden overgegaan.
 4.      Indien de koper met de betaling tegenover de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
 5.      Niet consument kopers hebben niet het recht tot verrekenen.
 6.      Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 7.      Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
 8.      Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Nederlandse valuta, tenzij de verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

Artikel 13 Recht

Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten van toepassing.

Artikel 14 Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 15 Geschillen

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger rechter, zal elk geschil tussen partijen, in het geval van de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.

Disclaimer
Ondanks de zorg die wij aan onze website besteden kunnen we niet altijd voorkomen dat type- en rekenfouten op de site voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.


 • Openingstijden

  Maandag 07:30 - 16:30 uur
  Dinsdag 07:30 - 16:30 uur
  Woensdag 07:30 - 16:30 uur
  Donderdag 07:30 - 16:30 uur
  Vrijdag 07:30 - 16:30 uur
  Zaterdag 07:30 - 12:00 uur
  Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 en 12.30-16.30

Blogs van onze experts

Veranda bouwen van douglas hout

Een blog over hoe je een veranda van douglas hout bouwt

Gekleurd douglas hout

Op zoek naar gekleurd Douglas hout? Bij Douglas-hout.nl kies je uit maar liefst 7 stijlvolle kleuren.